از قدیمی ترین رویکردهای درمانی در حوزه روانشناسی دیدگاه رفتارگرایان بود، که با مطالعات واتسون و پاولف شروع و ثرندایک و اسکینر ادامه پیدا کرد، با اینکه این دیدگاه رفتارگرایان که رفتار انسان فقط تابع تجربه های عینی است منسوخ گردیده، اما همچنان روشهای درمانی آنها در بسیاری از اختلالات روانی کاربرد موثر دارد.