دوره خوانش کتاب انسان در جست و جوی خویشتن

جلسات کتابخوانی در مدرسه روانشناسی واران

16
۵۰,۰۰۰ تومان
15%
تخفیف

دوره مقدماتی آموزش IFS

بدون امتیاز 0 رای
۳۰۶,۰۰۰ تومان

وبینار مقدمات نوروسایکولوژی

2
۳۰۶,۰۰۰ تومان
وبینار مقدمات نورو سایکولوژی
15%
تخفیف

وبینار نوروسایکولوژی

بدون امتیاز 0 رای
۱۲۷,۵۰۰ تومان

وبینار مقدمات نوروسایکولوژی

26
۱۲۷,۵۰۰ تومان

دوره خوانش کتاب خیره به خورشید

بدون امتیاز 0 رای
۳۰,۰۰۰ تومان

دور اول برگزاری جلسات کتابخوانی در مدرسه روانشناسی واران

28
۳۰,۰۰۰ تومان

دوره آزمون های پیش از ازدواج

بدون امتیاز 0 رای
۴۸۰,۰۰۰ تومان

وبینار تشخیص اختلالات در اتاق درمان

41
۴۸۰,۰۰۰ تومان

وبینار اصول مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM-5

بدون امتیاز 0 رای
۱۲۰,۰۰۰ تومان

وبینار تشخیص اختلالات در اتاق درمان

68
۱۲۰,۰۰۰ تومان

وبینار مغز ارتباطی و پیمان درمانی ناهشیار در روانپویشی

بدون امتیاز 0 رای
۱۲۰,۰۰۰ تومان

وبینار تشخیص اختلالات در اتاق درمان

16
۱۲۰,۰۰۰ تومان

وبینار تشخیص در اتاق درمان

بدون امتیاز 0 رای
۱۲۰,۰۰۰ تومان

وبینار تشخیص اختلالات در اتاق درمان

72
۱۲۰,۰۰۰ تومان