سبد خرید 0

شفقت به معنای همراه شدن با رنج های خود و مهربانی نسبت به خویشتن است به این صورت که دیدگاهی غیرقضاوتی نسبت به خود داشته باشیم. روش اصلی شفقت درمانی، آموزش ذهن مشفق (CMT) است و شامل فعالیت هایی می شود که ویژگی ها و مهارت های مشفقانه ای که منجر به تنظیم هیجانی می شوند را گسترش می دهد.