دکتر زهرا طاهری فر

درباره من

رواندرمانگر و مدرس

آدرس پستی :

تهران – بلوار کشاورز – جنب هتل اسپیناس – مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

وبسایت :

www.z.taherifar.ir

تلگرام :

z.taherifar

ایمیل :

ztaherifar@gmail.com

اینستاگرام :

z.taherifar.ir

رزومه دکتر زهرا طاهری فر

من دکتر زهرا طاهری فر هستم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و فارغ التحصیل روانشناسی بالینی در مقطع دکتری از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۵، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “هم ابتلایی اضطراب و افسردگی: بررسی مدل بدتنظیمی هیجان و کارایی درمان تنظیم هیجان” می باشد که در ادامه بخشی از کلیات پژوهش را مشاهده می کنید:

تعریف و بیان مسئله اصلی پژوهش: در حال حاضر، هم ابتلایی به صورت یک مشکل مفهومی جدی در کار بالینی و پژوهشی در حوزه آسیب شناسی روانی درآمده است (کروگر و مارکون ٣ ۲۰۰۶ ) و یکی از دلایل مهمی است که نیاز به تجدیدنظر در طبقه بندی فعلی اختلال های ، روانی را برجسته میکند (واتسون ۴ ۲۰۰۵ ). در حوزه بالینی، مشکل این است که چگونه می توان مراجعانی را که به طور ، همزمان اَشکال مجزای آسیب شناسی روانی را نشان میدهند، مفهوم پردازی کرد؟ در حوزه کار پژوهشی، مسأله این است که چگونه مراجعان برای مطالعه انتخاب شوند درحالیکه یک مراجع معمولاً به طور کامل در یک طبقه بندی تشخیصی خاص جای نمی گیرد؟ (کروگر و مارکون، ۲۰۰۶ ) داده های همه گیرشناسی نشان میدهند فردی که مبتلا به یک اختلال روانی می باشد، با احتمال بسیار بیشتری دارای ملاک های تشخیصی سایر اختلالهای روانی خواهد بود و این میزان هم ابتلایی بسیار بیشتر از زمانی است که هم ابتلایی فقط ناشی از تصادف باشد. این وضعیت بدین معنی است که سازه های اختلالهای روانی با یکدیگر.( همبستگی دارند و با هم مرتبط می باشند (کروگر و مارکون، ۲۰۰۶ شواهدی برای ۳ نوع اساسی همابتلایی به دست آمده است (واتسون، ۲۰۰۵ ) که یک نوع آن مربوط به همابتلایی بالا میان نشانه ها و اختلالهای اضطرابی با نشانهها و اختلالهای افسردگی است (کلارک ۵ و واتسون، ۱۹۹۱ ). به ویژه، در این میان به نظر میرسد بیش از همه اختلال اضطراب فراگیر و اختلال افسردگی اساسی هم ابتلایی بالا با یکدیگر دارند (کسلر و همکاران، ۰۵ ). بدین صورت که، اکثر افراد مبتلا به اختلال افسردگی ، ۱۹۹۹ ؛ کسلر، برندنبرگ، لین ۱، روی-برن و استانگ ۲ ،۱۹۹۶ اساسی، تاریخچهای از یک یا تعداد بیشتری اختلالهای اضطرابی را در طول زندگی خود گزارش میکنند (فاوا، رانکین، رایت، آلپرت، نیرنبرگ ٣ و همکاران، ۲۰۰۰ ؛ کافمن و چارنی ۴ ۷۰ درصد افراد – ۲۰۰۰ ؛ کسلر و همکاران، ۱۹۹۶ ). از سوی دیگر، ۶۰ ، مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، تاریخچه مادامالعمر اختلال افسردگی اساسی را دارند (کارتر ۵، ویچن، پفیستر ۶ و کسلر، ۲۰۰۱ ؛ کسلر و همکاران، ۱۹۹۹ ). بدین ترتیب، همابتلایی اختلال اضطراب فراگیر/ اختلال افسردگی اساسی حداقل به اندازه اختلال افسردگی اساسی بدون اختلال اضطراب فراگیر و بیشتر از اختلال اضطراب فراگیر بدون اختلال افسردگی اساسی رخ میدهد (مینکا ٧ ، واتسون، کلارک، ۱۹۹۸ ). در واقع، وضعیت اختلال اضطراب فراگیر “خالص “٨ به ویژه از نظر شیوع مادام العمر نادر است (بروس، ماچان، دیک و کلر ٩۲۰۰۱ ). در تأیید این مطلب، ونلانگ، فردیناند، ارمل و ورهوست ، ١٠ ۲۰۰۶ بیان می دارند همابتلایی میان اختلال اضطراب فراگیر و اختلال افسردگی اساسی بیشتر یک قاعده است تا یک استثناء که از دوران نوجوانی مشاهده میشود ١١ بنابراین، این هم ابتلایی بالا طلب میکند پژوهش هایی برای رسیدن به چهارچوب های تشخیصی معتبر و پایا انجام شود تا عوامل سببشناختی مشترک و منحصربه فرد شناسایی گردد و از نتایج چنین پژوهش هایی برای رسیدن به درمانهای اثربخش ١٢ ( بهره برده شود (برون ۱۳ و بارلو، ۲۰۰۹
دو تبیین برای چنین هم ابتلایی بالایی میان اختلال های اضطرابی و افسردگی ذکر شده است : تبیین اول اینکه احتمالاً یک زمینه زیربنایی مشابه موجب ایجاد هر دو اختلال می شود و تبیین دیگر اینکه یکی از اختلالها به عنوان عامل خطر برای شکل گیری اختلال بعدی عمل میکند (بارلو، ۲۰۰۲ )؛ البته هر یک از این تبیین ها، تبیین دیگر را در دل خود دارد و با یکدیگر مرتبط هستند. همچنین علاوه بر این دو تبیین، برخی نشانه های مشترک در تشخیص این دو اختلال مانند خستگی، مشکل در تمرکز، مختل شدن خواب و بیقراری (زیمرمن و چلمینسکی ١ ۲۰۰۳ ) نیز در این هم ابتلایی مؤثر هستند. ، از یکسو، برای تبیین این همابتلایی کلنک، استرامن و هیگینز ٢ ۲۰۱۱ ) با استفاده از نظریه تمرکز تنظیمی ) ٣ (هیگینز، ۱۹۹۷ ) همابتلایی میان اختلال اضطراب فراگیر و اختلال افسردگی اساسی را توضیح دادند . بر اساس این نظریه، اختلال اضطراب فراگیر با توجه به مشکلاتی که در نظام انگیزشی فرد ایجاد میکند با احتمال زیادی به اختلال افسردگی اساسی منجر خواهد شد و البته وضعیت برعکس هم با احتمال کمتری وجود خواهد داشت. نظریه تمرکز تنظیمی و بسط نظری آن توسط کلنک و همکاران ( ۲۰۱۱ ) تا حدودی مشابه نظریه حساسیت به تقویت ۴ گری و مک ناتون ۵ ۲۰۰۰ ) است . نظریه ) حساسیت به تقویت، تفاوتهای افراد را در حساسیت سیستمهای مغزی پایه ای آن ها می داند که سبک پاسخ افراد به محرکهای تنبیه کننده و تقویت کننده را مشخص می کنند (بیجتبیر، بک، کلائس و وندری کن ۶ ۲۰۰۹ ). گری ( ۱۹۸۲ ) دو ، سیستم بازداری رفتاری ٧ و فعالسازی رفتاری ٨ را معرفی میکند که زیربنای عمل برخاسته از هیجان است. سیستم بازداری رفتاری مبنای واکنش ها به محرکهای آزارنده (یعنی تهدید به تنبیه) است و منجر به بازداریِ رفتارهای گرایش می شود (کارور و وایت ٩ ۱۹۹۴ ). در مقابل، سیستم گرایش رفتاری مبنای واکنش نشان دادن به محرکهای اشتهاآور، کنترل کردن ،رفتارهای مرتبط با هدف، و مسئول هشدارهای پاداش و فرار از تنبیه است (کارور و وایت، ۱۹۹۴ ). رویهمرفته، نظریه تمرکز تنظیمی (هیگینز، ۱۹۹۷ ) و نظریه حساسیت به تقویت (گری و مکناتون، ۲۰۰۰ ) بیان میکنند که افراد دارای دو سیستم انگیزشی هستند که بهطور کلی سیستم پاداش ١٠ (یا همان سیستم گرایش رفتاری ) و سیستم ایمنی ١١ (یا همان سیستم بازداری رفتاری) نامیده میشوند . مشکل در حل کردن تعارض گرایش / اجتن اب ١٢ نسبت به محرک ها و رخدادهای پاداشدهنده یا تهدیدکننده موجب بروز بدکارکردی. در بدکارکردی انگیزشی، انگیزشی میشود (آپرل و پالاس ۱۴، ۲۰۱۰). بیشفعالیتی رویه اجتناب و کمفعالیتی رویه گرایش دیده میشود و این وضعیت در نهایت به اختلال اضطراب فراگیر هم ابتلا با اختلال افسردگی اساسی منتهی میشود (کلنک و همکاران، ۲۰۱۱ ). بنابراین، یکی از عوامل زمینه ساز مشترک برای همابتلایی اختلال اضطراب فراگیر و اختلال افسردگی اساسی، بدکارکردی انگیزشی در سیستم انگیزش ایمنی و پاداش است. با توجه به تعریف دو سیستم انگیزشی، سیستم بازداری رفتاری با عاطفه منفی همتا می شود و بنابراین مسئول تجربه هیجانهای منفی مانند ترس، اضطراب، خشم، غمگینی، و احساس گناه است (دیلارد و پک ١ ۲۰۰۱ ). سیستم گرایش رفتاری ، نیز با عاطفه مثبت پیوند میخورد که البته در پژوهش حاضر بررسی نمی شود. سطوح بالاتر سیستم بازداری رفتاری با کاهش ثبات هیجانی یعنی افزایش روان رنجورخویی ٢ همراه است (اسمیتز و بوئک ٣ ۲۰۰۶ ؛ پربهاکاران، کرائمر و تامسون – شیل ، ۴، ۲۰۱۱ ؛ کیسر و راس ۵ ۲۰۱۱ ). در پژوهشهای اخیر نیز، کارل، گالاگر، سائر-زاوالا، بنتلی ۶ و بارلو ( ۲۰۱۴ ) در کار پژوهشی ، خود، هیجان و انگیزش را در یک ردیف در کنار یکدیگر قرار می دهند تا سرشت را تعریف کنند. آنها بیان میدارند که دو بعد سرشتی پایدار و رایج در ادبیات پژوهش، روانرنجورخویی/ بازداری رفتاری و برونگرایی ۷/ فعال سازی رفتاری هستند که بخشهای اول هر کدام از ابعاد، یک مؤلفه هیجانی و بخشهای دوم، یک مؤلفه انگیزشی است که تلویحاً این را میرساند که هم انگیزش و هم هیجان دو بخش تشکیلدهنده یک مفهوم مشترک هستند. بنابراین، ریز، زیلنسکی و ویلوکس ٨ (۲۰۱۵) اینطور نتیجه میگیرند که سیستم بازداری رفتاری و سیستم گرایش رفتاری اساساً به هیجان و تنظیم فرایندهای عاطفی پیوند میخورند. از سوی دیگر، یافتههای پژوهشهای مختلف نشان میدهند که اختلال اضطراب فراگیر هم از نظر فنوتیپی و هم از نظر ژنوتیپی به شدت با اختلالهای افسردگی تکقطبی پیوند دارد (کندلر، پرسکات ، میرز و نیل ٩ ۲۰۰۳ ؛ مینکا و همکاران، ، ۱۹۹۸ ). بهطور مثال، نتایج تحلیلهای مربوط به دادههای دوقلوها نشان میدهد که افسردگی اساسی و اختلال اضطراب فراگیر، از نظر ژنتیکی غیرقابل تمایز هستند؛ این بدان معناست که همبستگی ژنتیکی میان آنها اساساً یکی است و آسیبپذیری ١ ژنتیکی مشترک و واحدی میان آنها وجود دارد (کندلر، ۱۹۹۶ ؛ روی ٢ مت ، نیل، پدرسن، ٣ و کندلر، ۱۹۹۵ ).

با توجه به این دادهها، مدل واتسون ( ۲۰۰۵ ) عاطفه پذیری منفی ۴ / پریشانی عمومی ۵ را به عنوان ویژگی زمینه ای ۶ و آسیب پذیری مشترک معرفی کرد که در شکلگیری اختلالهای اضطرابی و افسردگی نقش دارد . هم راستا با این دیدگاه، روانرنجورخویی ٧ به عنوان سازهای مترادف با عاطفه پذیری منفی توسط بارلو، الارد ٨ ( ، سائر – زاوالا، بولیس ۹ و کارل ( ۲۰۱۴ مطرح شده است. آنها شدت هیجان بالا را که در واقع نشان دهنده حساسیت زیاد نسبت به سرنخ ١٠ های هیجانی است، به ویژه سرنخ هایی که در درون تولید شدهاند، روانرنجورخویی نامیده اند که در اختلالهای اضطرابی و افسردگی دیده می شود و به شناخت بهتر ما از این اختلالها کمک میکند. شدت عاطفی ١١ نیز سازه گستردهتری است که هر دو بعد عاطفه مثبت و منفی را دربرمیگیرد و شدت عاطفی منفی، مشابه روانرنجورخویی و عاطفهپذیری منفی تعبیر می شود . لارسن و دینر ١٢ ۱۹۸۷ ) شدت عاطفی را بهصورت تفاوتهای فردی ثابت در شدت تجربه کردن هیجانها تعریف کردهاند. بنابراین، این سازه- ) های مترادف یکی از عوامل آسیب پذیری برای شکلگیری انواع مشکلات روان شناختی درنظر گرفته شده اند (مهروترا و تریپاتی ١٣۲۰۱۲ ) که با نامهای متفاوت در مدلهای نظری مختلف بیان شده اند. در مدل سه بخشی ١۴ کلارک و واتسون ( ۱۹۹۱ )، عاطفه پذیری منفی یک عامل پریشانی غیراختصاصی است که در هر دو اختلال افسردگی و اضطرابی مشترک است و عامل زمینه ساز برای هر دو اختلال محسوب میشود. البته هر کدام از اختلالها گذرگاه های اختصاصی خود را نیز دارا هستند (انجمن روانپزشکی امریکا، ۲۰۱۳ ). واتسون ( ۲۰۰۵ ) بیان میدارد با وجود اینکه مدل سه بخشی حمایت زیادی در پژوهشهای مختلف دریافت کرد ولی محدودیتهایی دارد. بنابراین، واتسون ( ۲۰۰۵ ) با رفع این محدودیتها، “مدل سلسله مراتبی کمی ١۵ ” را به وجود آورد که پیشنهاد متفاوتی برای طبقه بندی فعلی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی درباره اختلالهای افسردگی و اضطرابی دارد.

دوره های تدریس شده

کلاس تربیت درمانگر با رویکرد CBT
5%
تخفیف

کلاس تربیت درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری (CBT)

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان1,805,000 تومان

کلاس تربیت درمانگر درمان شناختی رفتاری (CBT)

14
600,000 تومان1,805,000 تومان

ارسال پیغام

  آموزش مداخله در بحران شکست عاطفی

  بدون امتیاز 0 رای
  430,000 تومان

  آموزش مداخله در بحران شکست عاطفی به وسیله رول پلینیگ

  23
  430,000 تومان

  دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

  بدون امتیاز 0 رای
  450,000 تومان

  در پکیج آموزش درمان مبتنی بر پذیرش تعهد ، هر چیزی که مربوط به این درمان را یاد بگیرید.

  27
  450,000 تومان

  دوره آموزشی ویژه اختلال افسردگی

  بدون امتیاز 0 رای
  680,000 تومان

  با این دوره هم با رویکرد های مختلف درمانی که برای درمان افسردگی هستند آشنا خواهید شد و هم اینکه با رویکرد های مختلف درمانی آشنا می شوید که به شما کمک میکنه  که بفهمید در آینده مایلید در چه حوزه ای دوست دارید مشغول به کار بشید.

  5
  680,000 تومان

  دوره سبب شناسی و مداخلات درمانی در خیانت زناشویی

  بدون امتیاز 0 رای
  430,000 تومان

  آموزش مداخله در بحران شکست عاطفی به وسیله رول پلینیگ

  37
  430,000 تومان
  کلاس تربیت درمانگر با رویکرد CBT
  5%
  تخفیف

  کلاس تربیت درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری (CBT)

  بدون امتیاز 0 رای
  600,000 تومان1,805,000 تومان

  کلاس تربیت درمانگر درمان شناختی رفتاری (CBT)

  14
  600,000 تومان1,805,000 تومان
  فنون کاربردی مشاوره قبل از ازدواج
  12%
  تخفیف

  کلاس فنون کاربردی مشاوره قبل از ازدواج

  بدون امتیاز 0 رای
  430,000 تومان 380,000 تومان

  کلاس فنون کاربردی مشاوره قبل از ازدواج

  29
  430,000 تومان 380,000 تومان

  کلاس مداخله در بحران خودکشی

  بدون امتیاز 0 رای
  250,000 تومان

  کلاس مداخله در بحران خودکشی

  34
  250,000 تومان

  کلاس نمره گذاری و تفسیر آزمون mmpi

  بدون امتیاز 0 رای
  360,000 تومان

  کلاس اموزش اجرا،نمره‌‌‌‌‌ گذاری و تفسیر آزمون MMPI_2/MMPI_3

  34
  360,000 تومان

  وبینار بزرگ آشنایی با رویکردهای رواندرمانی و اصول درمانگر شدن

  بدون امتیاز 0 رای
  150,000 تومان

  در پکیج آموزش درمان مبتنی بر پذیرش تعهد ، هر چیزی که مربوط به این درمان را یاد بگیرید.

  202
  150,000 تومان