15%
تخفیف

دوره مقدماتی آموزش IFS

بدون امتیاز 0 رای
۳۰۶,۰۰۰ تومان

وبینار مقدمات نوروسایکولوژی

3
۳۰۶,۰۰۰ تومان
وبینار مقدمات نورو سایکولوژی
15%
تخفیف

وبینار نوروسایکولوژی

بدون امتیاز 0 رای
۱۲۷,۵۰۰ تومان

وبینار مقدمات نوروسایکولوژی

28
۱۲۷,۵۰۰ تومان

وبینار داروشناسی در روانشناسی

5.00 2 رای
۱۲۰,۰۰۰ تومان

وبینار دارو شناسی در روانشناسی

147
۱۲۰,۰۰۰ تومان