رویکرد شناختی رفتاری معتقد است که احساسات و رفتار انسان متاثر از شیوۀ تفکر و سبک پردازش اطلاعات اوست. رویکرد شناختی رفتاری برای نخستین بار در اواخر دهۀ 50 و ابتدای دهۀ 60 میلادی و طی دو حرکت موازی توسط آلبرت الیس و آرون تی بک در آمریکا آغاز شد.