سبد خرید 0

مبتنی بر پذیرش و تعهد

رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد مخلوطی از چهار رویکرد توجه ، آگاهی ، پذیرش ، تعهد و تغییر رفتار است. اساس رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد نظریه نظام ارتباطی (Relational Frame Theory: RFT) است. که حاصلی از موج سوم روان درمانی است که توسط استیون هیز و همکارانش در سال 1982 معرفی شد.